باریک به شدت فرو بردن رگ نشان می دهد

بيت /باریک به شدت فرو بردن رگ نشان می دهد

Top